Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2458830
Aanvang-sluiting 29-10-2019 19:30 - 29-10-2019 21:30

Agenda

van de openbare vergadering van de raad der gemeente Alblasserdam

Datum: dinsdag 29 oktober 2019
Tijd: 19:30 uur
Plaats: Alblasserdam
Locatie: Landvast

Opening

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Bij het vaststellen van de agenda vraagt de voorzitter D66 naar het doel van bespreking van agendapunt 5 (raadsmemo verkoop woningen Pijlstoep) aangezien de fractie na de commissiebehandeling heeft aangegeven de memo als bespreekstuk te willen agenderen. D66 laat het al of niet bespreken afhangen van de inspreker die vanavond aanwezig is bij de raadsvergadering. De voorzitter verduidelijkt verder de behandeling van het initiatiefvoorstel, dat als laatste punt op de agenda staat vermeld. De agenda wordt vastgesteld.

2

min
Besluit

De heer Stout heeft vragen over het besloten deel van de vergadering. De voorzitter adviseert deze vragen in commissieverband, via het presidium in te brengen. Het besloten deel wordt vastgesteld in de eerstvolgende besloten vergadering van de raad. Het openbare deel wordt vastgesteld.

Regulier

3

Aanwezige burgers kunnen het woord voeren over op de agenda voorkomende onderwerpen. Per spreker is maximaal 5 minuten beschikbaar en in totaal duurt dit punt hooguit 30 minuten. Het spreekrecht is van toepassing op de bespreekstukken en hamerstukken, tenzij:
-het een besluit betreft waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
-het een benoeming, keuze, voordracht of aanbeveling van personen betreft;
-er een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

min
Besluit

In de commissie Grondgebied is agendapunt 7 (raadsvoorstel Eindrapport GVVP) niet behandeld. Aanwezige inspreker bij de commissie heeft daarmee geen gebruik kunnen maken van het inspreekrecht. De commissie heeft een advies meegegeven naar de raad inzake het inspreken, dit is als agendatoelichting opgenomen. De betreffende inspreker is ter vergadering niet aanwezig, de voorzitter had hem gelegenheid tot inspraak willen bieden bij agendapunt 3 en bij agendapunt 7 (korte reactie op de behandeling in de raad).
De heer van Gemerden spreekt in op agendapunt 5, raadsmemo over verkoop woningen Pijlstoep 19 en 21.

4

De leden van de raad kunnen korte vragen stellen over zaken die de laatste twee dagen vóór de raadsvergadering actueel zijn geworden. Hierover kan een korte discussie worden gevoerd.
min
Besluit

De heer Sterrenburg meldt aan de hand van de memo over Echtscheidingsproblematiek, die een dag voor de raadsvergadering is verspreid, dat hij blij is dat dit onderwerp wordt opgepakt. Hiermee is er voor CU SGP geen noodzaak meer om de motie over dit onderwerp die werd ingediend tijdens de raad van 9 juli en vervolgens werd aangehouden, nog in stemming te brengen. Al verschaft de mededeling duidelijkheid over de afhandeling van de motie, conform het reglement van orde valt deze inbreng niet onder de Actualiteiten, het presidium zal hier op terugblikken.

Bespreekstukken

5

Op voorstel vanuit de commissie Grondgebied is dit memo voorlopig als bespreekstuk geagendeerd.

min
Besluit

D66 heeft een korte inbreng op het agendapunt en portefeuillehouder Verheij reageert hierop. De gemeenteraad geeft verder geen gevolg aan de woorden van de inspreker. De memo wordt ter kennisgeving aangenomen.

6

min
Besluit

De portefeuillehouder geeft aan dat het uitvoeringsprogramma in het eerste kwartaal 2020 zal worden voorgelegd aan de raad en zegt (nogmaals) toe dat in het uitvoeringsprogramma aandacht zal zijn voor sturingsinstrumenten inzake de bezoekersaantallen.
CU en CDA dienen een amendement in op het voorstel. De heer Stout (D66) doet de suggestie om in de tekst tussen '...inwoners en ondernemers...' ook 'molenaars' toe te voegen.
SGP heeft een stemverklaring op dit voorstel: SGP zal voor het voorstel stemmen, maar als het uitvoeringsprogramma onvoldoende invulling geeft aan de zondag dan wordt de SGP geacht op dit onderdeel tegen te hebben gestemd.
Het amendement wordt unaniem aangenomen. Het geamendeerde raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

min
Amendement(en)
Titel: Amendement CU en CDA Gebiedsperspectief Kinderdijk
Status: Aangenomen
Indieners:
Ondergetekenden stellen bij amendement voor het volgende in het besluit opgenomen tekst onder beslispunt 1: Advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk (Stuurgroep Kinderdijk, 3 oktober 2019) vast te stellen te wijzigen in: Het advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk van de stuurgroep Kinderdijk van 3 oktober 2019 integraal over te nemen met toevoeging van een extra uitgangspunt binnen lijn 2 (de manier waarop wij de leefbaarheid in het werelderfgoed en de dorpen gaan beschermen), namelijk de expliciete borging van de participatie van inwoners molenaars en ondernemers bij de uitwerking en invulling van de toekomst van Kinderdijk. Met deze toevoeging over participatie van inwoners, molenaars en ondernemers zijn de ambitie, randvoorwaarden en uitgangspunten in dit advies kaderstellend voor de uitwerking en invulling van de toekomst van Kinderdijk. De raad wordt halfjaarlijks geïnformeerd over de input en outcome van deze participatie. Toelichting: In Alblasserdam zijn we gewend aan 'samen doen' en iedere belanghebbende te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen, deze werkwijze zou ook voor Gebiedsperspectief Kinderdijk nadrukkelijk moeten gelden (dus inclusief burgers en ondernemers). In het huidige raadsvoorstel en -besluit is naar onze mening de borging van de participatie door inwoners molenaars en ondernemers bij de uitwerking en invulling van de toekomst van Kinderdijk onvoldoende. Wij ontvangen hierover ook signalen uit de samenleving. De termen ‘in gesprek gaan en blijven’ vinden wij te vrijblijvend. Het amendement is erop gericht om de belangen van inwoners, molenaars en ondernemers in dit gebied nadrukkelijk terug te zien in de overwegingen van beslissingen in het uitvoeringsprogramma. Die participatie moet wat ons betreft vanaf vandaag een structurele component zijn in de vervolgstappen en de raad wenst daarover ook halfjaarlijks geïnformeerd te worden. J. Sterrenburg, CU en A.C. Strop, CDA
Amendement ondertekend Gebiedsperspectief Kinderdijk.pdf

7

Dit voorstel is in de Commissie Grondgebied niet behandeld en derhalve als bespreekstuk geagendeerd voor deze raadsvergadering.

min
Besluit

De portefeuillehouder geeft aan dat het GVVP als onderlegger zal dienen voor de nieuw op te stellen omgevingsvisie. Indien er een update is inzake onderdelen van het GVVP zegt de portefeuillehouder toe dat dit wordt meegenomen in de omgevingsvisie.
De heren Strop (CDA), Dekker (VVD), Stam (CU), van Vliet (SGP), Erdogan (PvdA), Stout (D66) dienen een amendement in op het voorstel. De heer van Krimpen heeft een stemverklaring op het amendement. Hij stemt tegen dit amendement aangezien hij vindt dat er een proces is gelopen waarbij zorgvuldig medezeggenschap is georganiseerd over volgorde van prioriteiten en deze worden nu in het amendement gewijzigd. De overige leden stemmen in met het amendement (17 leden). Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen, waarbij de heer van Krimpen tegen de geamendeerde besluitpunten stemt. 

min
Amendement(en)
Titel: Amendement raadsbreed toevoegen 2 besluitpunten
Status: Aangenomen
Indieners:
De raad van Alblasserdam, in vergadering bijeen op 29 oktober 2019; overwegende dat 1. De dagelijkse praktijk op kruising Oude Torenweg / Vinkenpolderweg laat zien dat de doorstroming ernstig te wensen over laat; 2. Er een toenemende verkeersdrukte is op de A15 en het sluipverkeer daardoor alleen maar toeneemt. 3. De verkeersveiligheid op dit kruispunt voor oa fietsers ook ernstig te wensen overlaat. besluit tot het toevoegen van twee besluitpunten: 3. Het concept uitvoeringsprogramma op een later moment te bediscussiëren in de raad en vast te stellen. 4. Op voorhand de situatie rondom de Vinkenpolderweg / Oude Torenweg prioriteit nummer 1 te geven. Zodat uitwerking en uitvoering daarvan op kortere termijn kan plaatsvinden. Ondertekening: A.C. Strop, CDA J.A. Dekker, VVD T. Stam, CU H.C. van Vliet, SGP H.H. Erdogan, PvdA M. Stout, D66

8

Deze raadsinformatiebrief is in de Commissie Grondgebied niet behandeld en derhalve als bespreekstuk geagendeerd voor deze raadsvergadering.

min
Besluit

De portefeuillehouder geeft aan bij de planvorming woningbouw de norm 30%/70% (sociale woningbouw/vrije sector) aan te zullen houden. De raadsinformatiebrief wordt ter kennisgeving aangenomen. 

9

Dit voorstel is niet behandeld in de commissie. In overleg met het presidium is dit voorstel direct als bespreekstuk geagendeerd voor deze raadsvergadering.
Het betreft een technische wijziging dus zou als hamerstuk behandeld kunnen worden.

min
Besluit

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

Hamerstukken

Het presidium stelt voor met de volgende stukken zonder verdere beraadslaging akkoord te gaan.

10

Het raadsvoorstel staat als hamerstuk geagendeerd, onder voorbehoud van de beantwoording van vragen gesteld vanuit de SGP over de geheime bijlagen. 

min
Besluit

Het raadsvoorstel wordt zonder bespreking unaniem akkoord bevonden zodat dit is vastgesteld.

11

min
Besluit

Het raadsvoorstel wordt zonder bespreking unaniem akkoord bevonden zodat dit is vastgesteld.

12

min
Besluit

Het raadsvoorstel wordt zonder bespreking unaniem akkoord bevonden, zodat dit is vastgesteld.

Ingekomen stukken

13

min
Besluit
De ingekomen stukken zoals vermeld op deze doorlopende lijst, worden ter kennisgeving aangenomen.

Overige voorstellen

14

De heer Zonnebeld (PvdA) is indiener van dit initiatiefvoorstel.

min
Besluit

De heer Zonnebeld (PvdA) licht het initiatiefvoorstel toe, ondersteund door de heer W. Karst, forensisch arts. Vanuit de raad is brede steun voor het voorstel maar men vraagt zich af of het haalbaar is om het plan in het tijdsbestek conform voorstel uit te voeren (binnen drie weken). De portefeuillehouder wil graag aan de slag met het voorstel, in samenwerking met Veilig Thuis, maar stelt voor om dit op wat langere termijn te doen.
Suggesties vanuit de raad zijn om in de aankomende week van de Kindermishandeling een persbericht uit te laten gaan om aandacht te besteden aan dit thema en aan het initiatiefvoorstel (de heer Verweij) en om de datum in het initiatiefvoorstel te wijzigen van 2019 naar 2020 (de heer Stout).
Deze suggesties worden overgenomen. Het initiatiefvoorstel wordt unaniem aangenomen.

Sluiting

15

min
Besluit

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar via het RaadsInformatieSysteem (RIS). 

Voorzitter: J.G.A. Paans