Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Commissie Grondgebied

Gemeente Dordrecht

Agenda Commissie Grondgebied

Details van de vergadering/agenda
Titel Commissie Grondgebied
Vergadernummer 2474437
Aanvang-sluiting 15-10-2019 19:30 - 15-10-2019 21:30

Uitnodiging
tot bijwoning van de openbare vergadering van de raadscommissie Grondgebied

Datum: dinsdag 15 oktober 2019
Tijd: 19:30
Plaats: Alblasserdam
Locatie: Landvast

Opening

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
De agenda wordt vastgesteld conform voorliggend concept.

2

min
Besluit

De heer Stout merkt naar aanleiding van voorliggend verslag op, dat onder punt 1 de door hem gestelde vraag niet opgenomen is. Besloten wordt deze vraag toe te voegen. Het verslag wordt bij punt 1 gewijzigd: het zinsdeel "...stelt hij de vragen nu" wordt vervangen door: "… stelt hij vragen over de stand van zaken m.b.t. de verkoop van de woningen."  
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.

Regulier

3

min
Besluit

Wethouder Kraijo doet mededeling rondom de voortgang van het proces t.a.v. de Hardam-locatie.  Gesprekken met bewonersgroep en initiatiefnemer zijn gaande.
De heer Dekker zegt zich zorgen te maken over de hoeveelheid ontsluitingen op de dijk. 
Wethouder Kraijo beaamt dat dat een serieus aandachtspunt is bij dit plan en deelt mee dat omtrent de verdere invulling nog besluitvormende documenten richting de raad komen.

Bespreekstukken

4

min
Besluit

Ten aanzien van dit agendapunt hebben zich 2 insprekers gemeld.
De heren Van Gemerden en Van Beest (bewoners Pijlstoep) vinden dat het college hier een kans gemist heeft op stedebouwkundige verbetering van het gebied. 
De commissie bespreekt hierna de voorliggende raadsmemo, daarbij de link leggend met het Vastgoedbeleid, waarin al langere tijd stond dat er plannen waren om deze woningen te verkopen.
Wethouder Verheij beantwoordt de door de commissie gestelde vragen. Beide woningen zijn inmiddels verkocht, nadat de situatie langere tijd aangekeken was i.v.m. onduidelijkheid rond het terrein van de wasserij. Hij zet uiteen dat het college de afweging gemaakt heeft om hier geen masterplan van te maken.
Sprekers en commissie reageren in 2e termijn.   
Na de reactie door wethouder Verheij in 2e termijn, concludeert de voorzitter dat de commissie adviseert het punt als bespreekstuk te laten terugkomen op de agenda van de raad van 29 oktober.

5

min
Besluit

Er hebben zich 5 insprekers gemeld voor dit agendapunt. Achtereenvolgens spreken de heren Van Beest (bewoner Pijlstoep) en Van Driel (namens Fietsersbond Drechtsteden) gevolgd door de dames Foks en Lindeman. Als laatste inspreker doet de bewoner van Pijlstoep 26 verslag van hoe de situatie wat hem betreft zo ontstaan is.


Hierna bespreekt de commissie deze raadsinformatiebrief. 
Wethouder Kraijo zegt in zijn beantwoording dat uitgegaan is van het algemeen belang en dat gekozen is voor een handhavende maatregel (de snelheid uit fietsers halen). Qua communicatie is er intern iets niet goed gegaan, pas toen mevrouw Foks mailde kreeg hij het signaal dat er brieven waren.
De wethouder is bereid om met betrokkenen de mogelijkheden te bespreken. 


In tweede termijn reageren insprekers op het besprokene in de commissie en de beantwoording door de wethouder. Mevrouw Lindeman overhandigt hierbij nog de petitie die gehouden is. Er zijn 153 handtekeningen binnen gekomen op de petitie die als volgt luidt: "Wij zijn tegen het plaatsen van een hek op het pad Pijlstoep/park. Er is Recht van overpad via Pijlstoep naar het park en de Van Hogendorpweg. Door een hek te plaatsen aan weerskanten is het niet meer mogelijk dat mensen met rollator, rolstoel, kinderwagen, kruiwagen, tractor (baggeren/sloten), wagen, aanhanger en fiets hier kunnen komen.
Teken s.v.p. als u TEGEN het plaatsen van een hek(ken) bent
."
De voorzitter neemt de handtekeningenlijsten in ontvangst.


Hierna reageert wethouder Kraijo en zegt toe in contact te treden met mevrouw Foks over het ontheffingsverzoek en andere betrokkenen over de brief die binnen gekomen is.
Naar aanleiding van de beantwoording door de wethouder vraagt de heer Strop om binnenkort nog een keer te reflecteren op de communicatie richting burgers.
De commissie adviseert om deze raadsinformatiebrief op te nemen bij de Doorlopende lijst ingekomen stukken.


De commissie besluit om na de schorsing het Gebiedsperspectief Kinderdijk te behandelen en adviseert om de overige stukken (GVVP en RIB Herontwikkeling Wipmolenterrein) zonder commissiebehandeling als bespreekstukken naar de raad te laten gaan.  


Hierna schorst de voorzitter de vergadering (22.00 uur).


De voorzitter heropent de vergadering rond 22.10 uur.

6

min
Besluit

Dit voorstel is in deze vergadering niet besproken. De commissie adviseert derhalve om het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 29 oktober.


De heer Strop meldt t.a.v. dit punt dat er een inspreker (de heer Van Leeuwen) was, die bij behandeling in de raad geen mogelijkheid voor een 2e termijn heeft. Dus behandeling zoals in de commissie heeft de voorkeur.
De voorzitter zegt dat dit meegenomen wordt. 

7

min
Besluit

De voorzitter geeft inspreker de heer De Vries het woord.
De heer De Vries, molenbewoner, spreekt namens de bewonerscommissie / molenaars in dit gebied. Hij vertelt dat zij achter het afgesloten convenant (tussen SWEK, waterschap en bewoners) staan, omdat ze de uitgangspunten belangrijk vinden. Er was afgesproken dat partijen elkaar vroegtijdig zouden betrekken maar nadien zijn de bewoners (als wezenlijk onderdeel in dit gebied) niet meer betrokken bij diverse zaken die in het gebied spelen. 


Hierna volgt de commissiebehandeling in eerste termijn. Er worden vragen gesteld over o.a. de financiële gevolgen en het managementmodel. Ook de entreezone Grote Beer en transferium Haven Zuid komen ter sprake.
Wethouder Kraijo beantwoordt de vragen en geeft aan dat streefdatum voor het vergunningparkeren 1 april 2020 is. De technische vragen worden door de heer Van de Eschert (ambtelijke ondersteuning) beantwoord.
Naar aanleiding van een vraag vanuit de SGP-fractie over een tegenstrijdigheid tussen wat het Rapport van ZKA stelt en wat in het advies staat, zal de tekst in het raadsvoorstel - in overleg met Molenlanden - iets worden aangepast waaruit blijkt dat het de ambitie is om te zorgen dat omwonenden en toerisme samengaan


In tweede termijn vraagt inspreker de heer De Vries wanneer de Molenkade autoloos gaat worden. Ook vanuit de commissie worden nog enkele vragen in 2e termijn gesteld.
De heer Van Vliet zegt dat SGP-fractie zich nog wil beraden over de zondagsrust en ziet het stuk graag als bespreekstuk in de raadsvergadering. Verder stelt hij voor om een goede afweging te maken t.a.v. de locatie van het transferium, want wellicht kan het alleen met Grote Beer (ontlasting woonkern)?
Wethouder Kraijo beantwoordt de vragen in 2e termijn. 


De commissie adviseert om het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raad van 29 oktober.

8

min
Besluit

Dit voorstel is in deze vergadering niet besproken. De commissie adviseert derhalve om het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 29 oktober.

Ingekomen stukken

9

min
Besluit

De heer Van Vliet vraagt waarom dit punt nu pas op de agenda staat en waarom de bedragen (onder financiën) afwijken van getallen in de Burap.
Wethouder Kraijo zegt dat hij dat zal moeten nagaan. Beantwoording volgt middels een heel korte memo.
Deze raadsinformatiebrief kan naar de Doorlopende lijst ingekomen stukken bij de raadsvergadering van 29 oktober.

Sluiting

10

min
Besluit

De heer Stout vraagt naar de meetdraden die door heel Alblasserdam gelegd zijn, juist nu GVVP op de agenda staat. 
Wethouder Kraijo gaat dit na. 


De heer Van Vliet zegt drie vragen te hebben:  De eerste betreft de stand van zaken m.b.t. het bestemmingsplan Mercon Kloos. Dit schuift steeds weer op. Ook vraagt hij wat er gedaan is met zijn eerdere vraag over de doorgetrokken streep op de brug aan de Hendrik-Ido-Ambachtse kant. Tot slot vraagt hij naar de uitkomst van de discussie met projectontwikkelaar over Waterhoven zoals dat genoemd was in de 2e Burap.
Wethouder Kraijo antwoordt t.a.v. Mercon Kloos dat de projectontwikkelaar nog niet met benodigde stukken gekomen is. Daar is de gemeente van afhankelijk. De doorgetrokken streep was bij RWS neergelegd, dus daar zal een brief achteraan gestuurd worden. Voor wat betreft Waterhoven zegt hij dat wethouder Verheij dit zal kunnen beantwoorden.

11

min
Besluit

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 23.03 uur.

Inspreekrecht burgers
Bij elk agendapunt, met uitzondering van door de raad bepaalde gevallen, krijgen aanwezigen in twee termijnen de gelegenheid het woord te voeren. Elke spreker krijgt in de 1e termijn vijf minuten het woord en in de 2e termijn de gelegenheid voor nog een korte reactie.  

Inzage stukken
De volledige stukken zijn beschikbaar via het RIS.  

Voorzitter: J.C. Brand