Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2306226
Aanvang-sluiting 29-01-2019 19:30 - 29-01-2019 21:00

Agenda

van de openbare vergadering van de raad der gemeente Alblasserdam

Datum: dinsdag 29 januari 2019
Tijd: 19:30
Plaats: Alblasserdam
Locatie: Landvast

Opening

1

Na opening van de vergadering spreekt de voorzitter staand het ambtsgebed uit.

min
Besluit

Voorafgaand aan de vergadering spreekt de heer R. Teeuwen de raad toe en overhandigt hij een dichtbundel, gemaakt door leerlingen van groep 7 van de Ds. Joannes Beukelmanschool.
De voorzitter opent de vergadering met het uitspreken van het Ambtsgebed. De voorzitter heet iedereen welkom in Landvast, de locatie waar de vergaderingen van de gemeenteraad tijdens de verbouwing van het gemeentehuis zullen plaatsvinden.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld; punt 14 p (raadsmemo klachtafhandeling nav tweet wethouder) wordt na een ordevoorstel uit de raad behandeld als bespreekstuk, direct na het inspreekrecht van burgers.
De heer Verheij deelt een persoonlijke boodschap met de raad naar aanleiding van hetzelfde memo.

2

min
Besluit

Het verslag van 18 december 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Regulier

3

Aanwezige burgers kunnen het woord voeren over op de agenda voorkomende onderwerpen. Per spreker is maximaal 5 minuten beschikbaar en in totaal duurt dit punt hooguit 30 minuten.
Het spreekrecht is van toepassing op de bespreekstukken en hamerstukken, tenzij:
-het een besluit betreft waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
-het een benoeming, keuze, voordracht of aanbeveling van personen betreft;
-er een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

min
Besluit

De heer D. Messemaker spreekt in om zijn open brief aan de gemeenteraad nader toe te lichten. De bijdrage van de inspreker is toegevoegd aan deze vergadering.
Aansluitend aan dit agendapunt wordt agendapunt 14p (raadsmemo klachtafhandeling nav tweet wethouder) behandeld. 

4

De leden van de raad kunnen korte vragen stellen over zaken die de laatste twee dagen vóór de raadsvergadering actueel zijn geworden. Hierover kan een korte discussie worden gevoerd.

 

min
Besluit

Er worden geen actualiteiten gemeld.

Benoemingen

5

Op eigen verzoek neemt de heer P.J. Sterrenburg afscheid als raadslid.

min
Besluit

In de gemeenteraad wordt afscheid genomen van de heer P.J. Sterrenburg, raadslid vanaf maart 2014 voor de CU. De voorzitter van de raad spreekt de heer Sterrenburg toe. Vervolgens spreekt de heer Stam, fractievoorzitter van de ChristenUnie en daarna richt de heer Sterrenburg het woord tot de raad.

6

min
Besluit

Het voorstel wordt aangenomen.

7

min
Besluit

De voorzitter van de commissie geloofsbrieven, de heer Verweij koppelt in de raad terug over de werkzaamheden van de commissie. De heer Verweij meldt dat er geen beletselen zijn om de heer J.K. Sterrenburg te benoemen in de gemeenteraad.
Het raadsvoorstel om de heer J.K. Sterrenburg toe te laten als lid van de gemeenteraad wordt aangenomen. Na het afleggen van de eed en het in ontvangst nemen van de felicitaties neemt de heer Sterrenburg zijn zetel in de gemeenteraad in.

8

min
Besluit

Het voorstel wordt aangenomen, de heer J.K. Sterrenburg wordt aangewezen als lid van de Drechtraad.

9

min
Besluit

Het voorstel wordt aangenomen. De heer Stam wordt aangewezen als lid van de agendacommissie voor de Drechtraad.

10

min
Besluit

Het voorstel wordt aangenomen. De heer Huisman wordt benoemd als commissielid voor de SGP voor de raadsperiode 2018-2022.

Bespreekstukken

11

min
Besluit

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisgeving aangenomen.

12

min
Besluit

Dit onderwerp komt op een later moment terug in de raad na een gedegen analyse van de situatie waarbij de vragen van D66 worden betrokken. De raadsinformatiebrief wordt ter kennisgeving aangenomen.

13

min
Besluit

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisgeving aangenomen.

Ingekomen stukken

14

min
Besluit
De raadsmemo klachtafhandeling nav tweet wethouder (14p) wordt na een ordevoorstel uit de raad behandeld als bespreekstuk na het inspreekrecht burgers. VVD dient een motie van afkeuring in en na behandeling in de raad en de reactie van de wethouder wordt de motie ingetrokken. De lijst ingekomen stukken wordt ter kennisgeving aangenomen. Motie van afkeuring VVD optreden wethouder Verheij Artikel 137 Reglement van Orde Onderwerp: Mededeling wethouder Verheij n.a.v. zijn tweet van 5 januari jl. De raad van de gemeente Alblasserdam in vergadering bijeen op 29 januari 2019; Gehoord de beraadslaging: Kennis genomen hebbend van de tweet van wethouder Verheij van 5 januari jl. waarin hij zich naar aanleiding van de Nederlandse vertaling van de Nashville verklaring hierover uitspreekt; De maatschappelijke commotie die naar aanleiding van genoemde Nederlandse verklaring, breed is ervaren in Nederland; De maatschappelijke commotie hierover op lokaal niveau, in algemene zin en in het bijzonder naar aanleiding van de tweet van de wethouder; De raadsmemo waarin de burgemeester verslag doet van de wijze waarop een klacht is opgepakt die vanuit de Alblasserdamse samenleving is gedaan naar aanleiding van de door wethouder Verheij gedane tweet; De reactie c.q. reflectie van de wethouder in de raadsvergadering van 29 januari 2019; Overwegende dat: Het een ieder in Nederland (dus ook de wethouder) vrij is om een mening te hebben en die te kunnen uiten; Het ieders persoonlijke afwegingen zijn of, hoe, waar en op welk moment men zijn of haar mening laat horen; Van elke wethouder/bestuurder in ons dorp mag verwacht worden dat hij zich hiervan rekenschap geeft indien hij of zij zich publiekelijk uit; Wethouder Verheij een ervaren bestuurder is die vertrouwd is met het gebruik van social media en twitter; Dat de wethouder zich dus rekenschap had kunnen en moeten geven van de effecten van boodschappen via dit medium, zeker nu de bewuste tweet op eigen initiatief is gedaan over een onderwerp waarvan hij de gevoeligheid had kunnen of moeten kennen; De tweet door de wethouder is gedaan met een primaire link naar zijn bestuurdersrol (locoburgemeester, wethouder) en niet vanuit zijn private achtergrond; Dat de tweet, naast persoonlijk ongemak bij onder andere de klager, in het bijzonder ook schadelijk is voor het beeld van de lokale politie; Dat de wethouder slechts reflecteert op de eigen intentie en slechts spijt betuigt over de ongewenste effecten van zijn tweet; Dat de wethouder zich, door te stellen dat het een persoonlijke mening betrof, onvoldoende rekenschap geeft van zijn rol en (voorbeeld-) functie als bestuurder van ons dorp; Dat een stevig signaal in de vorm van deze motie van afkeuring vanuit de raad hiermee op zijn plaats is; Verzoekt het college: Kennis te nemen van deze motie van afkeuring en hierover in collegeverband indringend het gesprek te voeren om herhaling in de toekomst te voorkomen; En gaat over tot de orde van de dag. Getekend: H.F. Verweij, J.M. Dekker, S. Barzas

Sluiting

15

min
Besluit

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit om 22.00 uur de vergadering.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar via het RaadsInformatieSysteem (RIS). 

 

Voorzitter: J.G.A. Paans