Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Presidium

Gemeente Dordrecht

Agenda Presidium

Details van de vergadering/agenda
Titel Presidium
Vergadernummer 2458824
Aanvang-sluiting 30-09-2019 19:30 - 30-09-2019 21:30

Agenda vergadering presidium

Datum: maandag 30 september 2019
Tijd: 19.30 uur, aansluitend aan de raad
Plaats: Alblasserdam
Locatie: Landvast

Voorzitter: J.G.A. Paans
Griffier: I.M. de Gruijter

Opening

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering om 21.05 uur, aansluitend aan raadsvergadering, en heet allen welkom.
De agenda wordt vastgesteld.
Op voorstel van de  heer Strop wordt een terugblik op de bijeenkomsten van vorige week toegevoegd.

2

min
Besluit

Voorliggend verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

Komende raadsronde

Het presidium oordeelt of de stukken rijp zijn voor besluitvorming en stelt de agenda's voor de komende raadsronde vast.

3

min
Besluit
De Doorlopende lijst ingekomen stukken wordt doorgenomen. Vorige keer was al besloten om de RIB Herstel Raadhuisplein door te schuiven naar oktober om te combineren met het raadsvoorstel. Dit raadsvoorstel blijkt er nog niet te zijn. Daarom opnieuw besloten om deze RIB een maand door te schuiven zodat behandeling alsnog gecombineerd kan plaatsvinden. Raadsmemo Verkoop woningen Pijlstoep 19 en 21 is aangevuld met gevraagde info. Agenderen als bespreekstuk bij Commissie Grondgebied. Belanghebbenden uitnodigen, stuk daarom als eerste op de agenda. Planning Bio's en overige vergadering doorgenomen. Aanvangstijdstip Auditcommissie verschuift naar 18.30 uur. Presidium wil graag in het eerste kwartaal van 2020 een BIO over de Omgevingswet. Aanstaande maandag is hierover een regionale bijeenkomst. Bezoek van Deal Drechtsteden nog inplannen. Commissie-agenda's doorgenomen. Enkele stukken ontbreken nog. Deze worden na de collegebehandeling nog toegevoegd aan de agenda's. Vergaderrooster 2020 voor kennisgeving aangenomen. Presidiumvergaderingen worden vanaf 1 januari 2020 gehouden in de week van de raadsvergadering. Voorraadagenda en Lijst toezeggingen en aangenomen moties zullen door griffie in overleg met de organisatie geïntegreerd worden.

4

min
Besluit
De meeste stukken agenderen als bespreekstuk. Raadsvoorstel over Deelneming aan GR OZHZ in de werkgeversvereniging annoteren. Kan wat presidium betreft als hamerstuk naar de raad. RIB Jaarverslag Omgevingsdienst 2018 als ingekomen stuk naar commissie Grondgebied. RIB Herstel Raadhuisplein schuift door naar november.

Sluiting

5

min
Besluit

Alvorens de rondvraag wordt behandeld wordt nog even teruggeblikt op de bijeenkomsten van vorige week. Besloten wordt om voorafgaand aan de commissie Bestuur een besloten deel in te lassen (van 19.30 - 20.30 uur) over Ondermijning. Verder kwam een procesvoorstel aan de orde op de manier waarop werkbijeenkomsten worden ingedeeld.


Naar aanleiding van een vraag van de heer Stam denkt de griffie nog even mee voor wat betreft het inloggen in de vergaderapp.


Op een vraag vanuit de projectleiding wordt besloten om het raadsvoorstel Gebiedsperspectief Kinderdijk op reguliere wijze te behandelen.   


Enkele raadsleden worden nog benaderd om mee te werken aan uitzending van Klokradio. Griffie koppelt terug naar Peter de Waard.


Agenda's worden getrokken om te bezien wie op 19 december aanwezig kan zijn. Betreft een lastige datum met kerstbijeenkomsten en –borrels (16.30 – 17.30 uur). Fractievoorzitters komen er op terug. De heren Stam en Verweij hopen aanwezig te zijn.

6

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.