Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2458830
Aanvang-sluiting 29-10-2019 19:30 - 29-10-2019 21:30

Agenda

van de openbare vergadering van de raad der gemeente Alblasserdam

Datum: dinsdag 29 oktober 2019
Tijd: 19:30 uur
Plaats: Alblasserdam
Locatie: Landvast

Regulier

3

Aanwezige burgers kunnen het woord voeren over op de agenda voorkomende onderwerpen. Per spreker is maximaal 5 minuten beschikbaar en in totaal duurt dit punt hooguit 30 minuten. Het spreekrecht is van toepassing op de bespreekstukken en hamerstukken, tenzij:
-het een besluit betreft waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
-het een benoeming, keuze, voordracht of aanbeveling van personen betreft;
-er een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

4

De leden van de raad kunnen korte vragen stellen over zaken die de laatste twee dagen vóór de raadsvergadering actueel zijn geworden. Hierover kan een korte discussie worden gevoerd.

Bespreekstukken

5

Op voorstel vanuit de commissie Grondgebied is dit memo voorlopig als bespreekstuk geagendeerd.

6

Voorstel:

1. Kennis te nemen van "Balans tussen sightseeing, erfgoed en leefbaarheid", Gebiedsperspectief Kinderdijk 2030 (ZKA Strategy);
2. Advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk (Stuurgroep Kinderdijk, 3 oktober 2019) vast te stellen.

7

Dit voorstel is in de Commissie Grondgebied niet behandeld en derhalve als bespreekstuk geagendeerd voor deze raadsvergadering.

Voorstel:

1.     Het eindrapport GVVP van 25 september 2019 vast te stellen als beleidsmatig kader;
2.     Het college op te dragen de in de nota opgenomen acties in een uitvoeringsprogramma op te nemen en nadere prioriteit aan de acties toe te kennen.

8

Deze raadsinformatiebrief is in de Commissie Grondgebied niet behandeld en derhalve als bespreekstuk geagendeerd voor deze raadsvergadering.

9

Dit voorstel is niet behandeld in de commissie. In overleg met het presidium is dit voorstel direct als bespreekstuk geagendeerd voor deze raadsvergadering.
Het betreft een technische wijziging dus zou als hamerstuk behandeld kunnen worden.

Voorstel:

Toestemming te verlenen aan het college om te besluiten tot de 5e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio hiervan op de hoogte te brengen.

Hamerstukken

Het presidium stelt voor met de volgende stukken zonder verdere beraadslaging akkoord te gaan.

10

Het raadsvoorstel staat als hamerstuk geagendeerd, onder voorbehoud van de beantwoording van vragen gesteld vanuit de SGP over de geheime bijlagen. 

Voorstel:

1. De tweede Bestuursrapportage 2019 vast te stellen.
2. De in de 2e Bestuursrapportage 2019 opgenomen mutaties in de begroting 2019 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 2e Bestuursrapportage 2019 in hoofdstuk 5 opgenomen mutaties in de reserves te autoriseren. Dit betreft de volgende mutaties:
    a. € 90.000 verhoging storting aan de reserve riolering;
    b. € 18.000 verhoging storting aan de reserve afkoopsommen onderhoud van graven;
    c. € 144.000 verhoging storting aan de algemene reserve:
    d. € 24.000 verhoging onttrekking aan de innovatiereserve.
4. De in de 2e Bestuursrapportage 2019 in hoofdstuk 4 voorgestelde (wijzigingen in) investeringskredieten te autoriseren. Dit betreffen de volgende wijzigingen:
    a. Voorbereidingskrediet Willem Dreeshof € 75.000
    b. Voorbereidingskrediet Baandersstraat € 50.000
    c. Herasfaltering Edisonweg € 155.000
    d. Oude Torenbrug € 160.000
    e. Voorbereidingskrediet bedrijventerrein woonwagenlocatie € 80.000
    f. Veegmachine € 120.000
    g. Zeilmakerstraat € 50.000
    h. Lammetjeswiel € 30.000

11

Voorstel:

1.     Kennis te nemen van het besluit van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 4 juli 2019 om deel te nemen in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.  
2.     Geen wensen en bedenkingen ter kennis te brengen aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake deelneming in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.

12

Voorstel:

Voorstel tot bekrachtiging van de geheimhouding van 6 stukken.

Sluiting

14

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar via het RaadsInformatieSysteem (RIS). 

Voorzitter: J.G.A. Paans