Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Commissie Bestuur

Gemeente Dordrecht

Agenda Commissie Bestuur

Details van de vergadering/agenda
Titel Commissie Bestuur
Vergadernummer 2474422
Aanvang-sluiting 15-10-2019 20:30 - 15-10-2019 22:00

Uitnodiging
tot bijwoning van de openbare raadscommissie Bestuur

Datum: dinsdag 15 oktober 2019
Tijd: 20:30
Plaats: Alblasserdam
Locatie: Landvast

Opening

1

min
Besluit

De voorziter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld; eerst zal de Raadsinformatiebrief over Subsidiebeleid (punt 5) worden behandeld en daarna punt 4, het raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage (in verband met beschikbaarheid portefeuillehouder).

2

min
Besluit

Het verslag wordt door de commissie Bestuur goedgekeurd; in de commissie Grondgebied is een aanvulling aangegeven op het verslag (het betrof een integrale commissie).

Regulier

3

min
Besluit

Er zijn geen mondelinge mededelingen vanuit het college.

Bespreekstukken

4

min
Besluit

De SGP fractie heeft nog wat vragen over de geheime bijlage, deze vragen zullen schriftelijk worden ingediend.
Ter vergadering worden vragen gesteld over het busstation, opening/exploitatie sportcentrum, status Mercon Kloos, vervangen asfalt Oude Torenweg. De portefeuillehouders zullen hier schriftelijk op reageren, voor de raadsvergadering van 29 oktober.
Wethouder Zandvliet geeft aan dat zij deze week zal ingaan op de (aangehouden) motie van de CU/SGP over 'Gezonde Gezinnen'. Er wordt bekeken wat in Alblasserdam nodig is.
Zonder tegenbericht kan het voorstel door als hamerstuk in de raad, de SGP wacht de beantwoording van de vragen af.  

5

min
Besluit

De raadsinformatiebrief gaat als ingekomen stuk naar de raad van 29 oktober.

6

Dit betreft een technisch voorstel, het presidium stelt voor om dit stuk als hamerstuk door te geleiden naar de raad van 29 oktober

min
Besluit

Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 29 oktober.

Sluiting

7

min
Besluit

Mevrouw de Deugd haalt de lage vaccinatiegraad in Alblasserdam aan en vraagt wat de eerste stap in Alblasserdam is om dit aan te pakken. De portefeuillehouder geeft aan dat in regionaal verband een strategie is vastgesteld (verhoogde inspanning).
De heer van Werkhoven vraagt naar de status aanpak vuurwerkoverlast. De portefeuillehouder meldt dat dit voor de raad van 29 oktober met de raad wordt gedeeld. 

8

min
Besluit

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Inspreekrecht burgers
Bij elk agendapunt, met uitzondering van door de raad bepaalde gevallen, krijgen aanwezigen in twee termijnen de gelegenheid het woord te voeren. Elke spreker krijgt in de 1e termijn vijf minuten het woord en in de 2e termijn de gelegenheid voor nog een korte reactie.

Inzage stukken
De volledige stukken zijn beschikbaar via het Raadsinformatiesysteem.

Voorzitter: A.H. Brasser