Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2333897

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2333897

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2333897
Onderwerp Raadsmemo klachtafhandeling nav tweet wethouder
Ingekomen/gepubliceerd 23-01-2019 11:58:34
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 januari 2019 19:30
Besluit:

De memo wordt na een voorstel van orde als bespreekstuk behandeld, direct na het inspreekrecht van burgers. VVD dient een motie van afkeuring in bij de voorzitter, deze wordt na bespreking in de raad en de reactie van de wethouder ingetrokken.


Motie van afkeuring VVD optreden wethouder Verheij
Artikel 137 Reglement van Orde
Onderwerp: Mededeling wethouder Verheij n.a.v. zijn tweet van 5 januari jl.
De raad van de gemeente Alblasserdam in vergadering bijeen op 29 januari 2019;
Gehoord de beraadslaging:
Kennis genomen hebbend van de tweet van wethouder Verheij van 5 januari jl. waarin hij zich naar aanleiding van de Nederlandse vertaling van de Nashville verklaring hierover uitspreekt;
De maatschappelijke commotie die naar aanleiding van genoemde Nederlandse verklaring, breed is ervaren in Nederland;
De maatschappelijke commotie hierover op lokaal niveau, in algemene zin en in het bijzonder naar aanleiding van de tweet van de wethouder;
De raadsmemo waarin de burgemeester verslag doet van de wijze waarop een klacht is opgepakt die vanuit de Alblasserdamse samenleving is gedaan naar aanleiding van de door wethouder Verheij gedane tweet;
De reactie c.q. reflectie van de wethouder in de raadsvergadering van 29 januari 2019;

Overwegende dat:
Het een ieder in Nederland (dus ook de wethouder) vrij is om een mening te hebben en die te kunnen uiten;
Het ieders persoonlijke afwegingen zijn of, hoe, waar en op welk moment men zijn of haar mening laat horen;
Van elke wethouder/bestuurder in ons dorp mag verwacht worden dat hij zich hiervan rekenschap geeft indien hij of zij zich publiekelijk uit;
Wethouder Verheij een ervaren bestuurder is die vertrouwd is met het gebruik van social media en twitter;
Dat de wethouder zich dus rekenschap had kunnen en moeten geven van de effecten van boodschappen via dit medium, zeker nu de bewuste tweet op eigen initiatief is gedaan over een onderwerp waarvan hij de gevoeligheid had kunnen of moeten kennen;
De tweet door de wethouder is gedaan met een primaire link naar zijn bestuurdersrol (locoburgemeester, wethouder) en niet vanuit zijn private achtergrond;
Dat de tweet, naast persoonlijk ongemak bij onder andere de klager, in het bijzonder ook schadelijk is voor het beeld van de lokale politie;
Dat de wethouder slechts reflecteert op de eigen intentie en slechts spijt betuigt over de ongewenste effecten van zijn tweet;
Dat de wethouder zich, door te stellen dat het een persoonlijke mening betrof, onvoldoende rekenschap geeft van zijn rol en (voorbeeld-) functie als bestuurder van ons dorp;
Dat een stevig signaal in de vorm van deze motie van afkeuring vanuit de raad hiermee op zijn plaats is;

Verzoekt het college:
Kennis te nemen van deze motie van afkeuring en hierover in collegeverband indringend het gesprek te voeren om herhaling in de toekomst te voorkomen;
En gaat over tot de orde van de dag.
Getekend: H.F. Verweij, J.M. Dekker, S. Barzas