Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2478941

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2478941

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2478941
Onderwerp Raadsvoorstel Gebiedsperspectief Kinderdijk
Ingekomen/gepubliceerd 18-10-2019 09:47:48
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 oktober 2019 19:30
Besluit:

De portefeuillehouder geeft aan dat het uitvoeringsprogramma in het eerste kwartaal 2020 zal worden voorgelegd aan de raad en zegt (nogmaals) toe dat in het uitvoeringsprogramma aandacht zal zijn voor sturingsinstrumenten inzake de bezoekersaantallen.
CU en CDA dienen een amendement in op het voorstel. De heer Stout (D66) doet de suggestie om in de tekst tussen '...inwoners en ondernemers...' ook 'molenaars' toe te voegen.
SGP heeft een stemverklaring op dit voorstel: SGP zal voor het voorstel stemmen, maar als het uitvoeringsprogramma onvoldoende invulling geeft aan de zondag dan wordt de SGP geacht op dit onderdeel tegen te hebben gestemd.
Het amendement wordt unaniem aangenomen. Het geamendeerde raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

Vergadering - Commissie Grondgebied - dinsdag 15 oktober 2019 19:30
Besluit:

De voorzitter geeft inspreker de heer De Vries het woord.
De heer De Vries, molenbewoner, spreekt namens de bewonerscommissie / molenaars in dit gebied. Hij vertelt dat zij achter het afgesloten convenant (tussen SWEK, waterschap en bewoners) staan, omdat ze de uitgangspunten belangrijk vinden. Er was afgesproken dat partijen elkaar vroegtijdig zouden betrekken maar nadien zijn de bewoners (als wezenlijk onderdeel in dit gebied) niet meer betrokken bij diverse zaken die in het gebied spelen. 


Hierna volgt de commissiebehandeling in eerste termijn. Er worden vragen gesteld over o.a. de financiële gevolgen en het managementmodel. Ook de entreezone Grote Beer en transferium Haven Zuid komen ter sprake.
Wethouder Kraijo beantwoordt de vragen en geeft aan dat streefdatum voor het vergunningparkeren 1 april 2020 is. De technische vragen worden door de heer Van de Eschert (ambtelijke ondersteuning) beantwoord.
Naar aanleiding van een vraag vanuit de SGP-fractie over een tegenstrijdigheid tussen wat het Rapport van ZKA stelt en wat in het advies staat, zal de tekst in het raadsvoorstel - in overleg met Molenlanden - iets worden aangepast waaruit blijkt dat het de ambitie is om te zorgen dat omwonenden en toerisme samengaan


In tweede termijn vraagt inspreker de heer De Vries wanneer de Molenkade autoloos gaat worden. Ook vanuit de commissie worden nog enkele vragen in 2e termijn gesteld.
De heer Van Vliet zegt dat SGP-fractie zich nog wil beraden over de zondagsrust en ziet het stuk graag als bespreekstuk in de raadsvergadering. Verder stelt hij voor om een goede afweging te maken t.a.v. de locatie van het transferium, want wellicht kan het alleen met Grote Beer (ontlasting woonkern)?
Wethouder Kraijo beantwoordt de vragen in 2e termijn. 


De commissie adviseert om het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raad van 29 oktober.