Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Thema' / Thema' 28

Gemeente Dordrecht

Thema' 28

Openstaand onderwerp 28 abonneer
Aangemaakt 28 mei 2013 10:34
Onderwerp Bestuurlijke Zaken
Onderwerp Collegeprogramma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief Verantwoording Jaarverslagen 2017 2018 en 2019 van de gemeentearchivaris 04-05-2020
Brief ministerie BZ inzake openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten 21-11-2019
Mail Onafhankelijk Papendrecht: Naar een nieuw regionaal bestuursmodel 18-10-2019
Raadsmemo Voortgang transactieproces en start prekwalificatie Eneco 21-03-2019
Raadsvoorstel Zienswijze herindelingsontwerp Molenwaard/Giessenlanden 09-03-2017
Raadsvoorstel Verlenging van de ontheffing van het woonplaatsvereiste van wethouder J. Kraijo tot en met 7 mei 2016 02-04-2015
Raadsinformatiebrief over Visie op participatie en netwerken 17-03-2014
Raadsinformatiebrief over Structuren van de samenwerking met buurgemeente Molenwaard 17-03-2014
Raadsinformatiebrief Evaluatie en afronding collegeperiode 2010 - 2014 10-02-2014
Raadsinformatiebrief over Resultaten Monitor Communicatie en Bestuur 2013 21-11-2013
Motie schalie- en steenkoolgas vrije gemeente Waalre 31-10-2013
Opheffen geheimhouding Dienstverlening en Bestuur 17-10-2013
Be√ędigen van nieuwe griffier mevrouw drs. I.M. de Gruijter Dienstverlening en Bestuur 17-10-2013
Bekrachtigen geheimhouding Dienstverlening en Bestuur 17-10-2013
Opschonen geheime stukken vanaf 01-01-2012 30-09-2013
Brief antwoord minister openstellen vacature burgemeester Hardinxveld Giessendam 30-09-2013
Benoeming wnd. Griffier mw. drs. M.J.W.T. Hendrickx 19-09-2013
Bekrachtiging geheimhouding 19-09-2013
Rapport Regierol gemeenten bij regionaal arbeidsmarktbeleid 12-09-2013
Wijziging benoeming Drechtraad dhr. H.F. Verweij 12-09-2013
Ontslag Griffier mw. drs. A.D. Zandvliet 12-09-2013
Raadsmemo over Actualisering toezeggingenlijst gemeenteraad 29-08-2013
Vaststellen Verordening voor de raad en de raadscommissie 13-06-2013
Vaststellen Griffieverordening 13-06-2013
Instelling werkgeverscommissie griffie 13-06-2013
Brief van Vereniging van Griffiers over Aanstelling in algemene dienst; 04-06-2013
Raadsinformatiebrief over Samenwerkingsovereenkomst gemeente Alblasserdam en Woonkracht10 04-06-2013
Verordeningen 03-06-2013
14 september open monumentendag 03-06-2013
Invulling algemene beschouwingen 03-06-2013
Agenda's 18 juni 03-06-2013
Vergaderschema 2014 03-06-2013
Verkiezingen 2014 03-06-2013
Motie Veiligheid op het spoor bij vervoer van gevaarlijke stoffen gemeente Hendrik Ido Ambacht; 28-05-2013
Burgerjaarverslag 2012 gemeente Alblasserdam; 28-05-2013
Benoeming nieuwe plaatsvervagend griffier 27-05-2013
Opschonen toezeggingenlijst 22-05-2013
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Giftenreglement 07-05-2013
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Samenwerkend Toezicht Jeugd - Rapport Leren van calamiteiten 07-05-2013
Raadsinformatiebrief over Extra activiteiten in het kader van de troonswisseling 26-04-2013
Ministerie van Binnenlandse Zaken, nadere toelichting mbt gemeentelijke herindeling 22-04-2013
Min. van Sociale Zaken, verzamelbrief 2013-1 15-04-2013
Burgemeester, Koninginnedag, uitnodiging aubade 15-04-2013
Gem. Dordrecht, uitnodiging bijeenkomst Eigen kracht meeting ZHZ, 15 april 12-04-2013
4 mei comite Dodenherdenking Alblasserdam, uitnodiging 05-04-2013
Radeninitiatief Pijler 0, metropoolvormingsproces in de Randstad Zuid; 05-04-2013
Raadsinformatiebrief Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2013 02-04-2013
Beschikbaarstelling krediet vaststellingsovereenkomst Belastingdienst 28-03-2013
Burger, bijeenkomst wat vind ik van Alblasserdam 25-03-2013
Benoeming Drechtraadlid 20-03-2013
Gemeente Oirschot, motie verhoging opheffingsnorm basisscholen 18-03-2013
Gemeente Ten Boer, motie ruimhartige wettelijke regeling voor schade ivm gaswinning 18-03-2013
Raadsinformatiebrief over Notitie duurzaamheid en Publiek-Private-Samenwerking 05-03-2013
Oud papierregeling 2013-2014 01-03-2013
Bestuur PvdA, uitnodiging avond over werkgelegenheid en opleiding 20-02-2013
Bekrachtiging geheimhouding 14-02-2013
Gemeente Leeuwarderadeel, motie aangaande minstbedeelden in Leeuwarderadeel 13-02-2013
Ministerie van Binnenlandse Zaken, verzoek tot verspreiding brief en factsheet. Betr. geweld tegen politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers 11-02-2013
Wethouder Cardon, vooraankondiging uitnodiging presentatie Sociale Kaart 06-02-2013
Gemeente Geertruidenberg, motie onderhandelingsakkoord tussen kabinet en vertegenwoordigers oa gemeenten; 06-02-2013
Wethouder Cardon, uitnodiging informtieavond Haag, 11 februari 2013 06-02-2013
Gemeente Westland, motie schijnconstructies arbeidsmigranten; 06-02-2013
Gemeente Friese Meren, motie huishoudelijke verzorging; 06-02-2013
Raadsinformatiebrief over Dienstverlening gemeente Alblasserdam 06-02-2013
Wethouder Veerman, raadsmemo beeindiging consultatie- en grondreserveringsovk. Royal House of Holland 18-01-2013
Verordening Gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) 02-01-2013
Aanpassing afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit 02-01-2013
vertrouwelijke Raadsmemo dossier Royal House of Holland B.V. 31-12-2012
Ministerie van Binnenlandse Zaken, circulaire bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wedde en (onkosten)vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden.; 17-12-2012
Wethouder Verheij; melding nevenfunctie per 1 januari 2013 17-12-2012
Gemeente Westland, visidocument Westland Metropool Randstad Zuid; 30-11-2012
Wethouder Veerman; vertrouwelijk raadsmemo 20-09-2012
Bezoek dhr. Brok, voorzitter Drechtsteden 06-09-2012
Simav; AB-vergadering 21 juni, agendastukken 22-06-2012
Gemeente H.I. Ambacht; kennisatelier Stroomopwaarts op 18 juni in Landvast 22-06-2012
Raadsinformatiebrief over tussenevaluatie collegeprogramma "Alblasserdam, sterk door verbinding" 22-06-2012
Gemeente Dordrecht, uitnodiging en programma themabijeenkomst Europa 10-05-2012