Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Thema' / Thema' 52

Gemeente Dordrecht

Thema' 52

Openstaand onderwerp 52 abonneer
Aangemaakt 18 juli 2013 15:50
Onderwerp Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Jeugd
Onderwerp Collegeprogramma Gepubliceerd
Aanbieding Jaarstukken 2019 DG & J 20-05-2020
Meerjaren beleidsplan DG & J 2020-2023 20-05-2020
Concept begroting DG&J 20-05-2020
Raadsinformatiebrief tussenevaluatie integraal jeugdbeleid 30-04-2020
Diverse stukken n.a.v. Coronavirus 21-04-2020
Raadsvoorstel Zienswijze Meerjarenbeleidsplan DG&J van Dienst Gezondheid en Jeugd 24-01-2020
Raadsmemo beantwoording brief aanjaagteams jeugd 23-01-2020
Raadsvoorstel Zienswijze afschaffen financiƫle solidariteit jeugd 13-01-2020
Raadsinformatiebrief beantwoording schriftelijke vragen PvdA Jeugdzorg 13-01-2020
Brief Prov.ZHZ goedkeuring begrotingswijzigingen 2e Burap DG&J 03-01-2020
Adviesnota dienst DG&J Regiovisie Geweld hoort nergens thuis 12-12-2019
Raadsinformatiebrief invoering Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg 05-12-2019
Raadsinformatiebrief stand van zaken Armoedebeleid 05-12-2019
Raadsvoorstel Zienswijze Begrotingswijziging 2019 en 2020 GR DG&J 04-11-2019
Raadsmemo inzake Scheidingsproblematiek 22-10-2019
Brief provincie ZHZ inzake begroting 2020 GR DG&J 18-10-2019
Afschrift Brief van Drechtstedenbestuur vd Stichting Helpende Handen inzake bezwaar op bezuinigingen 18-10-2019
DG & J Jaarstukken 2018 en begroting 2020 19-09-2019
Raadsmemo Gunning Jeugdgezondheidszorg aan Careyn 19-09-2019
Afschrift brief Prov. ZHZ inzake goedkeuring begrotingswijziging eerste Burap GR DG&J 19-09-2019
Raadsvoorstel Zienswijze op deelneming DG&J in werkgeversvereniging VNG in verband met volgen CAO 11-09-2019
Raadsvoorstel 6e wijziging Gemeenschappelijke regeling DG&J 11-09-2019
Brief met bijlagen van het algemeen bestuur DG&J over de vastgestelde bijdrageverordening 05-06-2019
Besluitvormingsproces onderzoek Solidariteitsmodel 02-05-2019
Afschrift brief Prov ZH aan bestuur GR DG&J over actualisatie begroting 2019 17-04-2019
Raadsinformatiebrief Bijdrageverordening Dienst Gezondheid en Jeugd 29-03-2019
Raadsmemo Meerjarenperspectief Veilig Thuis 2019 - 2022 21-03-2019
Raadsinformatiebrief Vastgestelde begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2018 (na 1e en 2e bestuursrapportage en begrotingsproces 2019) 07-02-2019
Raadsmemo Nota van reactie burap 1 zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie jeugd 12-12-2018
Raadsmemo over brief Serviceorganisatie Jeugd 12-12-2018
Nota van reactie op begrotingswijziging 2018 en MJP SO Jeugd 14-06-2018
Brief aanbevelingen inzake schuldhulpverlening NVVK 14-06-2018
Brief DG&J zienswijzen ambulancezorg 14-06-2018
Raadsinformatiebrief Uitwerking Meer Jaren Perspectief Jeugd 07-06-2018
Brief AB dienst Gezondheid Jeugd en SO Jeugd nav zienswijzen 24-05-2018
DG en J jaarstukken 2017 en concept begroting 2019 24-05-2018
Raadsvoorstel Zienswijze op begrotingswijziging 2018 SOJ en vaststellen Meerjarenperspectief Jeugdhulp 2018 - 2022 05-02-2018
Raadsvoorstel Zienswijze over oprichting van een coƶperatie voor de RAV 05-02-2018
Raadsinformatiebrief Samenwerkingsafspraken preventie huisuitzettingen 31-01-2018
Raadsinformatiebrief Brieven van het Dagelijks Bestuur Dienst Gezondheid en Jeugd inzake zienswijzen begrotingswijziging Veilig Thuis en begrotingswijziging 2017 SOJ. 31-01-2018
Brief werkgroep Raadsleden Jeugdzorg ZHZ over onvoldoende prestatie jeugdhulp ZHZ 25-01-2018
Motie vreemd aan de orde van de dag uitvoering verordening Jeugdhulp gemeente Dordrecht 25-01-2018
Brief Dienst G&J nadere toelichting en onderbouwing positioneringskeuze Veilig Thuis 07-12-2017
Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid 27-11-2017
Brief st.v.z. inkoopproces jeugdhulp 2018/2019 23-11-2017
Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. 07-09-2017
Nieuwsbrief Beschermd Wonen nr.9 14-08-2017
Begroting 2018 DG&J 14-08-2017
Jaarstukken 2016 Dienst G&J 14-08-2017
Raadsmemo Publiciteit inzake jaarrekening RAV 22-06-2017
Nieuwsbrief Beschermd Wonen nr.9 21-06-2017
Knoppen notitie jeugd 2017 21-06-2017
Nieuwsbrief Jeugd ZHZ 22-05-2017
Raadsinformatiebrief gebruik Persoons Gebonden Budget in sociaal netwerk deel 2. 10-05-2017
Raadsinformatiebrief Budgetoverschrijding jeugdhulp 2017 10-05-2017
Raadsinformatiebrief Verbeterplannen Stichting Jeugdteams en Serviceorganisatie Jeugd 10-05-2017
Raadsvoorstel Zienswijze voortzetting regionale solidariteit jeugdhulp 04-05-2017
Raadinformatiebrief Drechtsteden Monitor 3D Drechtsteden 13-04-2017
Raadsinformatiebrief Verantwoording en accountantscontrole Sociaal domein 2016 in Drechtsteden 06-04-2017
Raadsinformatiebrief Uitvoeringsprogramma Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid 2017 30-03-2017
Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging inzake financiering Veilig Thuis 30-03-2017
Mail Serviceorganisatie Jeugd inzake procesinformatie 30-03-2017
Nieuwsbrief Beschermd Wonen 30-03-2017
Raadsinformatiebrief Informatiebrief Dienst Gezondheid en Jeugd inzake oplossen capaciteitsprobleem Veilig Thuis en positionering Veilig Thuis 23-03-2017
Raadsinformatiebrief Update wachtlijsten veilig thuis deel 7 02-03-2017
Raadsinformatiebrief Regionale aanpak verbetering samenwerking 15-02-2017
Raadsinformatiebrief Wachtlijsten Veilig Thuis deel 6 15-02-2017
Raadsinformatiebrief jaarstukken Dienst Gezondheid en Jeugd 2015 12-01-2017
Raadsinformatiebrief Tweede burap 2016 Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid (RAV ZHZ) 12-01-2017
Raadsinformatiebrief Tweede burap Serviceorganisatie Jeugd 2016 12-01-2017
Raadsinformatiebrief Tweede Burap 2016 Dienst Gezondheid en Jeugd 12-01-2017
Raadsinformatiebrief Concept uitvoeringsprogramma Serviceorganisatie Jeugd 2017 07-12-2016
Zienswijze gemeente Zwijndrecht continuering gedelegeerde en gemandateerde taken 17-11-2016
Raadsinformatiebrief Inspectierapport jeugdzorg oktober 2016 07-11-2016
Raadsinformatiebrief Update wachtlijsten Veilig Thuis deel 4 31-10-2016
Raadsinformatiebrief Update wachtlijsten Veilig Thuis deel 3 27-10-2016
Vastgestelde begroting 2017 dienst Gezondheid & Jeugd 20-09-2016
Raadsinformatiebrief Jaarrekening Service Organisatie Jeugd ZHZ 16-06-2016
GGD standpunt inzake gezondheidsschade draadloze communicatie 26-05-2016
Raadsinformatiebrief Inspectierapport inzake Veilig Thuis 18-04-2016
Raadsmemo Definitief Meer Jaren Beleidsplan Dienst Gezondheid & Jeugd 24-03-2016
Raadsvoorstel Vierde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid 29-02-2016
Nieuwsbrief Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid 11-02-2016
Raadsmemo Vragen inzake verminderd trainen en opleiden bij de Dienst Gezondheid & Jeugd 10-12-2015
Nieuwsbrief Beschermd Wonen dec 2015 08-12-2015
Nieuws update 2015 Gezondheid & Jeugd 08-12-2015
Raadsinformatiebrief Brief aan college inzake budgetrealisatie Service Organisatie Jeugd 02-11-2015
Raadsvoorstel Zienswijze Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 Dienst Gezondheid en Jeugd 02-11-2015
Raadsinformatiebrief Vierde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd 24-09-2015
Brief gemeente Zwijndrecht zienswijze begroting DGJ 17-09-2015
Raadsmemo en informatiebrief Dienst Gezondheid & Jeugd BMC rapport Governance 17-09-2015
Raadsvoorstel Zienswijze op begroting 2016 - 2019 Dienst Gezondheid & Jeugd 16-06-2015
Raadsvoorstel zienswijze begroting dienst G&J 09-06-2015
Ingekomen brief Ouderplatforms inzake oproep tot opschorting ouderbijdrage jeugd 20-05-2015
Informatiebrief AB voorlopige cijfers jaarrekening 2014 Dienst Gezondheid&Jeugd 20-04-2015
Raadsmemo vragen inzake stand van zaken PGB betalingen 20-04-2015
Raadsinformatiebrief Inning ouderbijdrage Jeugdwet 30-03-2015
Raadsinformatiebrief Ouderbijdrage Jeugdwet 26-03-2015
Raadsinformatiebrief Centrum Jeugd en Gezin 2015 Alblasserdam 02-03-2015
Raadsmemo Zienswijze voorlopige begroting 2015 Dienst gezondheid en jeugd 24-11-2014
Nieuwsbrief dienst Gezondheid en Jeugd november 2014 12-11-2014
Raadsvoorstel Zienswijze voorlopige begroting Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd 11-11-2014
Raadsvoorstel Zienswijze voorlopige begroting Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd 10-11-2014
Raadsvoorstel zienswijze voorlopige begroting dienst Gezondheid & Jeugd 04-11-2014
Raadsvoorstel Derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 03-11-2014
Nieuwsbrief dienst G&J Verzuip jij je toekomst? oktober 2014 22-10-2014
Informatiebrief Dienst Gezondheid & Jeugd 02-10-2014
Informatiebrief dienst Gezondheid & Jeugd stappenplan 18-09-2014
Informatiebrief Dienst Gezondheid&Jeugd tijdelijk directeur 18-09-2014
Nieuwsbrief Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ juli 18-09-2014
Motie Leerdam inzake DB Dienst Gezondheid en Jeugd 03-07-2014
Raadsmemo beantwoording vragen nav raadsvoorstel zienswijze begroting 2015 RAV uit commissie SL van 24 juni 30-06-2014
Raadsmemo Ontwikkelingen Dienst Gezondheid & Jeugd 19-06-2014
Raadsvoorstel Zienswijze begroting RAV-ZHZ 19-06-2014
Raadsvoorstel over de zienswijze ontwerpbegroting 2015 GR Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ 07-05-2014
Raadsmemo Voorjaarsbrief 2014 Dienst Publieke Gezondheid en Jeugd 10-04-2014
Nieuwsbrief Verzuip jij je Toekomst september 2013 van de dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 02-10-2013
Jaarrekening 2012 Dienst Publieke Gezondheid en Jeugd ZHZ 29-08-2013
Dienst Gezondheid & Jeugd - Nieuwsbrief Gezond Gewicht 29-08-2013
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Nieuwsbrief Mentale Weerbaarheid juni 2013; 29-08-2013
Tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Jeugd Dienstverlening en Bestuur 28-08-2013
Raadsinformatiebrief over Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Jeugd 26-03-2013
GR Publieke Gezondheid en Jeugd; informatiebrief december 2012; 09-01-2013