Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Thema' / Thema' 69

Gemeente Dordrecht

Thema' 69

Openstaand onderwerp 69 abonneer
Aangemaakt 31 oktober 2013 12:15
Onderwerp Woonkracht10/woonruimtezaken
Onderwerp Collegeprogramma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief Prestatieafspraken 2020 Alblasserdam 13-01-2020
Raadsvoorstel Voorstel herziening Huisvestingsverordening gemeente Alblasserdam 2015 (hierna: de Huisvestingsverordening) en deze aanvullen met vergunningstelsel voor omzetten woonruimte. 07-06-2018
Raadsmemo Voortgang onderzoek galerijvloeren 24-05-2018
Raadsinformatiebrief Verantwoording BAG en BGT over 2017 10-05-2018
Brief Drechtstedenbestuur inzake zienswijze woonvisie 25-01-2018
Brief Drechtraad inzake Woonvisie Drechtsteden 2017-2031 25-01-2018
Raadsinformatiebrief Lokale uitwerking PALT-afspraken 2018 (prestatieafspraken) 15-01-2018
Raadsmemo Voortgang onderzoek galerijvloeren 23-11-2017
Raadsvoorstel Zienswijze op conceptversie 0.2 Woonvisie Drechtsteden 2017-2030 07-09-2017
Raadsinformatiebrief Verlengen van de gelimiteerde achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw ten behoeve van Woonkracht10 05-12-2016
Raadsinformatiebrief Lokale PALT afspraken 2017 (prestatieafspraken) 05-12-2016
Participatie in totstandkoming nieuwe woonvisie 20-09-2016
Raadsmemo Besluit minister over de vaststelling van de woningmarktregio's 20-09-2016
Raadsinformatiebrief Woningmarktregio en het kerngebied woningcorporaties in het kader van Woningwet 14-07-2016
Raadsinformatiebrief Prestatieafspraken Lange Termijn (PALT) 2016-2025 en de rapportage Wonen in de Drechtsteden 10-05-2016
Brief woonkracht10 Bio Alblasserdam Thuis geven 17-09-2015
Raadsmemo Jaarverslag Regionale Klachtencommissie woonruimteverdeling Drechtsteden 2014 25-06-2015
Raadsmemo Rapportage Wonen in de Drechtsteden 2014 11-12-2014
Raadsmemo Belangrijke ontwikkeling in het project Verlengde Eerste lijn / uitbreiding Dok 11 05-11-2014
Raadsinformatiebrief Rapportage Wonen in de Drechtsteden 2014 25-09-2014
Raadsinformatiebrief Jaarverslag 2013 Regionale klachtencommissie woonruimteverdeling Drechtsteden 17-07-2014
Raadsinformatiebrief Woonstrategie Drechtsteden 03-06-2014
Raadsinformatiebrief Kennisnemen van het Jaarverslag 2013 Regionale Voorrangscommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden en de wijziging van het mandaat met betrekking tot het beslissen op verzoek om een voorrangsverklaring op grond van de Huisvestingswet en de Huisvestingsverordening 03-06-2014
Raadsvoorstel verstrekken incidentele subsidie Tijdelijke Stimuleringsregeling Woningbouwprojecten 2009, 3e tranche Cornelis Smitstraat 19-12-2013
Raadsinformatiebrief over verlengen achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw WSW 31-10-2013
Raadsmemo over Definitief overdrachtsdocument met resultaatafspraken gemeente Alblasserdam - Woonkracht10 17-10-2013
Wethouder Veerman, raadsmemo Samenwerkingsafspraken Woonkracht10; 03-12-2012