Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2418641
Aanvang-sluiting 24-09-2019 20:30 - 24-09-2019 21:30

Agenda

van de openbare vergadering van de raad der gemeente Alblasserdam

Datum: dinsdag 24 september 2019
Tijd: 20:30
Plaats: Alblasserdam
Locatie: Landvast

LET OP: afwijkende starttijd!

Opening

1

min
Besluit

De voorzitter heet allen hartelijk welkom en opent de vergadering.


Hij deelt mee dat er bericht van verhindering is ingekomen van de heer H.C. van Vliet (die van harte gefeliciteerd wordt met de geboorte van een dochter), de heer A.C. van 't Zelfde en de griffier mevrouw I.M. de Gruijter. Verder verlaat de heer Stam de vergadering eerder in verband met andere verplichtingen (na agendapunt 4).


De heer J.C. Brand deelt mee dat zijn fractie nog aanvullende vragen heeft bij agendapunt 6 en verzoekt dit punt aan te merken als bespreekstuk. 
Met inbegrip van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

2

min
Besluit

Het verslag van de vorige raadsvergadering op 9 en 10 juli 2019 wordt conform concept vastgesteld.

Regulier

3

Aanwezige burgers kunnen het woord voeren over op de agenda voorkomende onderwerpen. Per spreker is maximaal 5 minuten beschikbaar en in totaal duurt dit punt hooguit 30 minuten. Het spreekrecht is van toepassing op de bespreekstukken en hamerstukken, tenzij: -Het een besluit betreft waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan; -het een benoeming, keuze, voordracht of aanbeveling van personen betreft; -er een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
min
Besluit

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

4

De leden van de raad kunnen korte vragen stellen over zaken die de laatste twee dagen vóór de raadsvergadering actueel zijn geworden. Hierover kan een korte discussie worden gevoerd.
min
Besluit

De heer Verweij verzoekt het college om de raad te informeren over de bereikbaarheid door hulpdiensten en de verkeersafwikkeling tijdens het Havenfestival.
De heer Van Werkhoven sluit zich aan bij vorige spreker en heeft daarnaast vragen over het geproduceerde geluid.  
De burgemeester beantwoordt deze vragen en stelt dat het festival zeer positief ontvangen is. Wel zijn er enkele punten waarop het anders moet..


Hierna stelt de voorzitter aan de orde de communicatie vanuit de gemeente op vragen van burgers en ondernemers. De SGP-fractie stelde hierover schriftelijke vragen na een bericht in het AD. De burgemeester deelt mee dat het college de cijfers zoals het AD die noemt, niet herkent. Het college stuurt  de beschikbare informatie hierover aan de raad. De heer Ten Hove geeft aan deze informatie graag te ontvangen waarmee de schriftelijke vragen zijn afgedaan.

Bespreekstukken

5

min
Besluit

De SGP-fractie stelt bij monde van de heer Brand nog enkele aanvullende vragen over dit raadsvoorstel.
Wethouder Zandvliet beantwoordt de vragen. Ze zegt toe dat de wet Bibob toegepast zal worden bij de aan te gane overeenkomsten. 
De voorzitter concludeert hierna dat de raad unaniem akkoord gaat met dit voorstel.  

Hamerstukken

Het presidium stelt voor met de volgende stukken zonder verdere beraadslaging akkoord te gaan.

6

min
Besluit

De heer Brand stelt naar aanleiding van de beschikbaar gestelde informatie nog enkele vragen.
Wethouder Kraijo beantwoordt de vragen.
Hierna blijven er vragen waarom de cijfers van de school wel wijzigen, maar die van de kinderopvang niet. Wethouder Kraijo zegt hierop schriftelijke duiding over de systematieken toe.
De voorzitter concludeert dat met deze toezegging de raad unaniem akkoord gaat met het voorstel.

7

min
Besluit

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het voorstel, zodat dit is vastgesteld.

8

min
Besluit

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het voorstel, zodat dit is vastgesteld.

9

min
Besluit

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het voorstel, zodat dit is vastgesteld.

10

min
Besluit

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het voorstel, zodat dit is vastgesteld.

11

min
Besluit

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het voorstel, zodat dit is vastgesteld.

12

min
Besluit

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het voorstel, zodat dit is vastgesteld.

13

min
Besluit

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het voorstel, zodat dit is vastgesteld.

Benoemingen

14

min
Besluit

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het voorstel, zodat mevrouw Van 't Verlaat is benoemd tot commissielid. Hierna heet hij mevrouw Van 't Verlaat van harte welkom en overhandigt een boeket. Hij wenst haar veel plezier en succes.

Ingekomen stukken

15

min
Besluit
De ingekomen stukken zoals vermeld op deze doorlopende lijst, worden ter kennisgeving aangenomen.

Sluiting

16

min
Besluit

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.10 uur.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar via het RaadsInformatieSysteem (RIS). 

 

Voorzitter: J.G.A. Paans