Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Thema' / Thema' 39

Gemeente Dordrecht

Thema' 39

Openstaand onderwerp 39 abonneer
Aangemaakt 05 juni 2013 15:10
Onderwerp Transities in het sociale domein
Onderwerp Collegeprogramma Gepubliceerd
Ledenbrief VNG over model-Verordening Sociaal Domein en herziening model-Verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2015 19-04-2019
Kwartaalbrief staatssecretaris actuele ontwikkelingen sociaal domein 21-06-2017
Geheime Raadsinformatiebrief Rivas 10-05-2017
Raadsinformatiebrief inzake gebruik PGB in sociaal netwerk 30-03-2017
Raadsinformatiebrief Update wachtlijsten Veilig Thuis deel 4 08-12-2016
Raadsinformatiebrief Update wachtlijsten Veilig Thuis 20-09-2016
Raadsmemo Vragen in de commissie bestuur van 24 mei inzake samenwerking Veilig Thuis 23-06-2016
Brief NBA en VNG over accountantscontrole van het Sociaal Domein 2015 23-06-2016
Raadsinformatiebrief Wachtlijsten veilig thuis 31-05-2016
Raadsinformatiebrief Onderzoek landelijk transitiearrangement 31-05-2016
Nieuwsbrief beschermd wonen nr.4 19-11-2015
Raadsmemo Aanvullende informatie dossier mantelzorgondersteuning 09-11-2015
Raadsinformatiebrief Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden 2015-2017 02-11-2015
Brief derde rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein 15-10-2015
Brief FNV Keuringen beschut werk 15-10-2015
Raadsmemo aanvullende informatie dossier mantelzorgondersteuning 15-10-2015
Afschrift kwartaalbrief uitvoering Jeugdwet en WMO 2015 15-10-2015
Terugkoppeling bijeenkomst Raadsleden Jeugdhulp Drechtsteden 8 juli 2015 17-09-2015
Raadsinformatiebrief Stand van zaken drie decentralisaties 20-08-2015
Nieuwsbrief Beschermd Wonen mei 2015 25-06-2015
Raadsinformatiebrief inzake risico's en lobby beschermd Wonen 11-05-2015
Raadsinformatiebrief Inning ouderbijdrage Jeugdwet april 2015 11-05-2015
Ingekomen brief tkn Huisartsenkring ZHZ Jeugd- en ouderenzorg 25-03-2015
Raadsinformatiebrief Invoering Participatiewet 02-03-2015
Raadsmemo Beschermd Wonen 22-01-2015
Raadsinformatiebrief Beleidsregels en nadere regels Verordening Jeudhulp Alblasserdam 02-01-2015
Raadsinformatiebrief actualisatie van de risico-inventarisatie Serviceorganisatie Jeugd 17-12-2014
Raadsvoorstel Verordening beschermd wonen en opvang 11-12-2014
Raadsinformatiebrief voortgangsrapportage jeugdhulp 03-11-2014
Raadsmemo Pleegzorg en de nieuwe jeugdwet 27-10-2014
Raadsmemo Eerdere besluiten inzake jeugdhulp 22-10-2014
Raadsvoorstel Beleidsrijk Transitie Arrangement Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 27-08-2014
Raadsinformatiebrief Budget Bureau jeugdzorg 26-08-2014
Raadsinformatiebrief Realisatie voorziening verlengde eerste lijn 20-08-2014
Raadsmemo beantwoording schriftelijke vragen D66 BIO decentralisaties 14-04-2014
Raadsinformatiebrief over Meedoen in Kinderdijk 10-10-2013
Decentralisaties in het sociale domein 02-09-2013
Raadsinformatiebrief over Uitkomsten onderzoek uitbreiding Dok11 (voorziening verlengde eerste lijn) Samenleving 29-08-2013
Brief van de Sociale Alliantie over betrokkenheid van basis bij decentraliaties 29-08-2013
Beleidsbrief Zorg voor jeugdigen Zuid-Holland Zuid Samenleving 28-08-2013
Vervolg bestuursopdracht transitie en transformatie jeugdzorg ZHZ Samenleving 18-07-2013
SOCIAAL DOMEIN LOKAAL 27-06-2013
Drechtwerk conceptbegroting 2014 en Jaarrekening 2012 / Uitv organisatie Participatiewet 05-06-2013
Raadinformatiebrief over Sociaal Maatschappelijk Bestuursakkoord 30-05-2013
Gemeente Haaksbergen, motie bezorgdheid over kabinetsplannen toekomst AWBZ en Wmo 08-01-2013
Raadsinformatiebrief over Uitvoeringsprogramma Wmo beleid 2012-2013 24-12-2012
Sociaal Cultureel Planbureau, verzoek om deelname aan actorenonderzoek i.h.k.v Wmo-evaluatie; 30-11-2012
Wethouder Cardon, Uitvoeringsprogramma Wmo beleid; 30-11-2012
Veiligheidssocieteit, Aanbod toelichting Sterkere schakels rond jeugd; 30-11-2012
Raadsmemo n.a.v. toezegging in commissie over transitie jeugdzorg; 30-11-2012
Wmo beleidsplan 2012-2015 "Samen bouwen we verder aan de Wmo" 10-04-2012